สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมภายใต้สมาคมฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นบริษัทสมาชิกและในนามบุคคล เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลของสมาคมฯและสิทธิที่ท่านมีในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ เก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้

 • 1. ลูกค้าและนักลงทุน ได้แก่ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากสมาคมฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • 2. สัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของสมาคมฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับสมาคมฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • 3. บุคลากรของสมาคมฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่สมาคมฯ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากสมาคมฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของสมาคมฯ
 • 4. ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่สมาคมฯ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงาน/สมัครทุน เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงาน ซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับสมาคมฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลท่านสมาคมฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น

 • 1. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย
 • 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
 • 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของสมาคมฯ อาทิ ข้อมูลลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบของสมาคมฯ เช่น ระบบ Member ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่สมาคมฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของสมาคมฯ (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในระบบของสมาคมฯ ข้อมูลการทำแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับสมาคมฯ หรือทีมงานของสมาคมฯ
 • 4. ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของสมาคมฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
 • 5. ข้อมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 1. เพื่อให้สมาคมสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่สมาคมมีต่อท่านและบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำสัญญา การรับชำระเงินค่าบริการ การจ่ายเงินคืน การจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับ หรือการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • 2. เพื่อการดำเนินงานภายในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การกำกับและควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. สมาคมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
 • 2. สมาคมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สมาคมฯ อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของสมาคมฯ โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิไม่ให้ความยินยอมในเรื่องที่สมาคมฯขอความยินยอมจากท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ข้อมูลติดต่อสมาคมฯ

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อสมาคมฯ ผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของสมาคมฯ ได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้

อีเมล : thai_listed_companies_association@lca.co.th
โทรศัพท์ : 0-2009-9191
โทรสาร : 0-2247-7449
สถานที่ติดต่อ : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมฯอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของสมาคมและชมรมภายใต้สมาคมฯ ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดได้ที่ https://thailca.com

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2564

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education