สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (“สมาคม” หรือ “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ผู้เข้าร่วมหลักสูตรและชมรมของสมาคม และคู่ค้า ตลอดจนผู้ติดต่อที่ติดต่อกับสมาคม (“ท่าน”) เราจะเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังต่อไปนี้

สมาชิกและผู้เข้าร่วมหลักสูตร หมายถึงผู้แทนและผู้ติดต่อของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม ผู้เข้าร่วมหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ภายใต้สมาคม เช่น ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ชมรมเลขานุการบริษัทไทย ตลอดจน วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงผู้แทนบริษัทที่เข้าร่วมหลักสูตร EDP ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของสมาคม

คู่ค้า ซึ่งรวมถึง ผู้ซึ่งรวมถึงผู้ขาย ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการของสมาคมซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ตลอดจนกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้ขาย ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการของสมาคมซึ่งเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการช่วงจากบุคคลข้างต้นด้วย

บุคคลภายนอกอื่น ซึ่งรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในพื้นที่ของสมาคม พยานในการลงนามสัญญา บุคคลอ้างอิง และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อันหมายรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน) รูปภาพ ลักษณะทางกายภาพของบุคคล (อาทิ ใบหน้า) ตำแหน่ง หน่วยงานที่ทำงาน และลายมือชื่อ

ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

ข้อมูลทางบัญชี เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏบนหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน)

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นในกรณีที่มีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ โดยเราจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใด

 • 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง
  ในกรณีทั่วไป เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ซึ่งอาจรวมถึงในระหว่างขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  • (ก) เมื่อดำเนินการจัดเตรียมสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการกับบริษัท
  • (ข) กรณีอื่น ๆ ที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ
 • 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากบุคคลอื่น
  เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

  • (ก) เมื่อท่านได้รับการแนะนำหรืออ้างอิงถึงจากบุคคลอื่น
  • (ข) กรณีอื่น ๆ ที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ

นอกจากนี้ เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากท่าน โดยก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นให้แก่เรา ท่านต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ สมาคมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ณ เวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งในบางกรณี การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจทำให้ท่านไม่สามารถรับสิทธิบางอย่างเนื่องจากเราไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน ดังนี้

 • (ก) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • (ข) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • (ค) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสมาคม หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สมาคม
 • (ง) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคม หรือของบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมหรือของบุคคลอื่นนั้นจะมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • (จ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับสมาคม

ในกรณีที่เราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานใด ฐานหนึ่ง เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เราจะดำเนินการขอความยินยอมจาก ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อมายังสมาคมตามช่องทางที่ระบุในนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ดังต่อไปนี้

  วัตถุประสงค์
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานตามกฎหมาย
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1. สมาชิกและผู้เข้าร่วมหลักสูตร
1.1 เพื่อเชิญชวนบริษัท IPO ให้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมหรือของบุคคลอื่น
1.2 เพื่อประกอบการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
1.3 เพื่อใช้สิทธิในฐานะสมาชิกของสมาคม เช่น การได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมจากสมาคม การเสนอผู้แทนเข้าเป็นกรรมการสมาคมเพื่อร่วมบริหารกิจการสมาคม การเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมหรือคณะกรรมการ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม ตลอดจนการขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา
1.4 เพื่อประกอบการสมัครเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ ภายใต้การบริการของสมาคม • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา
1.5 เพื่อประกอบการสมัครเข้าร่วมหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) ของสมาคม • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา
1.6 เพื่อประกอบการติดต่อและประสานงาน • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมหรือของบุคคลอื่น
1.7 เพื่อประกอบการจัดสัมมนาและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร EDP และชมรมต่าง ๆ • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา
1.8 เพื่อประกอบการชำระค่าตอบแทนให้แก่วิทยากร • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา
• การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับสมาคม
1.9 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม ตลาดหลักทรัพย์ กลต และหน่วยงาน หรือองค์อื่นที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทจดทะเบียนผ่านช่องทางกลุ่ม Line สมาชิกสมาคม • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมหรือของบุคคลอื่น
1.10 เพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตร EDP และชมรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของสมาคม • สมาคมจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
• สำหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงการถ่ายภาพ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
2. คู่ค้า
2.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอราคา และการตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการบริการ รวมทั้งการติดต่อประสานงานระหว่างกระบวนการดังกล่าว • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
• การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น
2.2 เพื่อประกอบการชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่คู่ค้าของสมาคม และเพื่อจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา
2.3 เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินของสมาคม • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท
2.4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นภาษีแก่หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร เป็นต้น • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท
2.5 เพื่อประเมินและจัดทำฐานข้อมูลของคู่ค้าที่เคยทำธุรกรรมกับสมาคมต่อไปภายหลังสัญญาสิ้นสุด หรือเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของคู่ค้าที่เคยเสนอราคาแก่สมาคม เพื่อประโยชน์ในการจัดหาคู่ค้าในอนาคต • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของศูนย์หรือของบุคคลอื่น
3. กรณีอื่น ๆ
3.1 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ หรือเป็นหลักฐานประกอบกระบวนการดำเนินคดีในศาล ซึ่งรวมถึงการบังคับคดี การออกหนังสือทวงถาม และการเปิดเผยข้อมูลแก่ทนายความหรือที่ปรึกษาภายนอกเพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น
3.2 เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือในการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท
• การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น
3.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
3.4 เพื่อรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของสมาคม และป้องกันความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อตรวจสอบสืบหา และป้องกันการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น
3.5 เพื่อการเปิดเผยและโอนข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการขาย โอน ควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างองค์กร • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น
3.6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  

5. ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาที่ท่านจัดทำกับสมาคม หรือตลอดระยะเวลาที่ท่านมีนิติสัมพันธ์กับสมาคม เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมาย อายุความ หรือมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ของท่านกับสมาคมสิ้นสุดลงแล้ว ทั้งนี้ เพียงระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ

ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย อายุความ หรือมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเพียงเพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

นอกจากนี้ เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในเชิงองค์กรและเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยขัดต่อกฎหมาย และการป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหาย เสียหาย หรือถูกทำลาย

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลใดบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยเพื่อประมวลผลโดยบุคลากรของเราเท่านั้น ซึ่งจะจำกัดเฉพาะบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น อย่างไรก็ดี เราอาจเปิดเผยหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการของเรา เช่น ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการด้านการเงิน ผู้ให้บริการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงินและผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ให้บริการด้านสายการบิน และโรงแรม เป็นต้น

บุคคลหรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของสมาคม ศาล และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ เช่น พนักงาน หรือบุคคลอื่น ๆ (รวมถึงผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคล) ที่ได้รับความเสียหาย ถูกกระทำละเมิด หรือเป็นผู้เสียหายในการกระทำความผิดอาญา ซึ่งได้ดำเนินการร้องขอตามกระบวนการที่สมาคมกำหนด

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม โอน หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น ผู้ลงทุน ผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษา ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของเรา

ในกรณีที่บุคคลข้างต้นได้รับการเปิดเผยหรือได้รับอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา เราจะควบคุมให้บุคคลเหล่านั้นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่เราแจ้งให้ท่านทราบเท่านั้น รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

7. กรณีที่เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การติดต่อสื่อสาร หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง Server ของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เราจึงได้คัดสรรและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังต่อไปนี้

สิทธิในการถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ มีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ดำเนินการไปแล้วโดยชอบ

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลที่เราสามารถเก็บรวมรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

อย่างไรก็ดี เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านก่อนการพิจารณาคำขอ และเราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในบางกรณีเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถปฏิเสธได้

หากท่านต้องการใช้สิทธิข้างต้น ท่านสามารถติดต่อมายังสมาคมได้ตามช่องทางที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการผู้มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางช่องทางที่เหมาะสม

10. ช่องทางติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ข้อมูลที่สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

บุคคลผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ที่อยู่:
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล:
Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th

เบอร์โทรศัพท์:
0-2009-9191

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education