สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

 

นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (“สมาคม” หรือ “เรา”) และชมรมภายใต้สมาคม เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจำแนกความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้รายอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของสมาคม โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้และช่วยให้สมาคมปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น โดยที่เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ (“นโยบายคุกกี้”) และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ซึ่งจะบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยเราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ การบันทึกและจดจำข้อมูลการเข้าใช้งานเดิม เป็นต้น เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุกกี้มิใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้คุกกี้จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่านแต่อย่างใด ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุ้กกี้ได้จาก https://www.allaboutcookies.org

2. สมาคมใช้คุกกี้อย่างไร?

 • 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • 2.2 พื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น
 • 2.3 เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของสมาคม หรือเพื่อจัดการโฆษณาของสมาคมบนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของสมาคมอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเรียกดูให้กับท่าน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันหมายรวมถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่เข้าสู่เว็บไซต์ ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เช่น วันที่และเวลาที่เข้าสู่เว็บไซต์ ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคม หน้าเว็บไซต์ที่เข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของสมาคม เนื้อหาบนหน้าเว็บที่เยี่ยมชม และระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจหรือให้บริการของสมาคมนั้น แม้ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถจะมิได้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก แต่เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นครั้งคราว ในกรณีนี้ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นในกรณีที่มีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ โดยเราจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

4. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใด

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงในขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา

5. ประเภทของคุกกี้ที่สมาคมใช้

สมาคมใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของสมาคม

 • 5.1 คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของสมาคมได้อย่างปลอดภัย การจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของสมาคมได้ทุกส่วน ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ ดังนั้น ท่านจึงไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้ โดยคุกกี้ที่เราใช้งาน มีดังนี้
ชื่อคุกกี้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ รายละเอียดของคุกกี้
PHPSESSID 30 นาที ใช้เพื่อเก็บข้อมูลของ Session ในระหว่างที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • 5.2 คุกกี้วิเคราะห์ (Analytics Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้สมาคมสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้สมาคมทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยสมาคมปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมโดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของท่าน และช่วยให้สมาคมเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของสมาคม คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง โดยคุกกี้ที่เราใช้งาน มีดังนี้
ชื่อคุกกี้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ รายละเอียดของคุกกี้
_ga 30 วัน ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดย บริษัทสมาคมจดทะเบียนไทย จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลจัดทำรายงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคล
_gid 1 วัน ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดย บริษัทสมาคมจดทะเบียนไทย จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลจัดทำรายงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคล
_gat 1 วัน ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดย บริษัทสมาคมจดทะเบียนไทย จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลจัดทำรายงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคล
 • 5.3 คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก (Preference Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้สมาคมสามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ โดยคุกกี้ที่เราใช้งาน มีดังนี้
ชื่อคุกกี้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ รายละเอียดของคุกกี้
ThaiLcaCookieAlert 30 วัน ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการกดยอมรับการเก็บข้อมูลคุกกี้

6. การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ตลอดเวลาผ่านทาง [ลิงค์การตั้งค่าคุกกี้] นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปิดการทำงานของคุกกี้บางประเภท ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Necessary Cookies) อย่างไรก็ดี โดยที่การให้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องใช้คุกกี้ ดังนั้น หากท่านตั้งค่าโดยให้ปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราบางส่วนได้ ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่แต่ละเบราว์เซอร์กำหนดไว้ ดังนี้

7. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลใดบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยเพื่อประมวลผลโดยบุคลากรของเราเท่านั้น ซึ่งจะจำกัดเฉพาะบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น อย่างไรก็ดี เราอาจเปิดเผยหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการของเรา เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม โอน หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น ผู้ลงทุน ผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษา ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของเรา

ในกรณีที่บุคคลข้างต้นได้รับการเปิดเผยหรือได้รับอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา เราจะควบคุมให้บุคคลเหล่านั้นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่เราแจ้งให้ท่านทราบเท่านั้น รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

8. กรณีที่เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การติดต่อสื่อสาร หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง Server ของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เราจึงได้คัดสรรและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังต่อไปนี้

สิทธิในการถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ดำเนินการไปแล้วโดยชอบ

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลที่เราสามารถเก็บรวมรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

อย่างไรก็ดี เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านก่อนการพิจารณา คำขอ และเราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในบางกรณีเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถปฏิเสธได้

หากท่านต้องการใช้สิทธิข้างต้น ท่านสามารถติดต่อมายังสมาคมได้ตามช่องทางที่ระบุในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการผู้มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าเรา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10. การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายคุกกี้เป็นประจำ และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางช่องทางที่เหมาะสม

11. ช่องทางติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ข้อมูลที่สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

บุคคลผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ที่อยู่:
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล:
Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th

เบอร์โทรศัพท์:
0-2009-9191

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 20 ธันวาคม 2565

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education