PR

ภาพกิจกรรม

 • EDP 14 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP 14 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

 • EDP Forum ครั้งที่ 3/2014

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 3/2014 เพื่อให้ EDP Alumni ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  รายละเอียด

 • EDP 14 Company visit สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 เข้าเยี่ยมชมดูงาน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • EDP 14 International Field Trip Japan

  คณะนักศึกษา EDP 14 ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ LION CORPORATION (R&D Center), MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION, TOYOTA TSUSHO

  รายละเอียด

 • EDP 14 Company visit บจก. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 เข้าเยี่ยมชมดูงาน บจก. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

  รายละเอียด

 • EDP 14 Domestic Field Trip โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 (EDP 14) เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่

  รายละเอียด

 • EDP Forum ครั้งที่ 2/2014 หัวข้อ Innovation

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum 2/2014 ในหัวข้อ "Innovation"

  รายละเอียด

 • EDP 13 สำเร็จหลักสูตร TLCA Excutive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP 13 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

 • EDP 13 : Company Visit บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 13 (EDP13) เข้าเยี่ยมชม SCG Green Building บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียด

 • EDP 13 - International Field Trip

  คณะนักศึกษา EDP 13 ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ TSURUHA DRUG INC., Ltd. Hokkaido Wine Co., Ltd., HOKKAIDO AIRPORT TERMINAL CO.,LTD ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2557

  รายละเอียด