เกี่ยวกับ ESG Network

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ ESG Network สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 • คุณพัชรภา กิตะพาณิชย์

  หัวหน้าสายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาความยั่งยืน

  บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 • คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน

  CEO

  Index Creative Village PLC.

 • คุณฉัตรแก้ว ภุมรินทร์

  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

 • คุณชมพรรณ กุลนิเทศ

  Head of Sustainability

  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 • คุณชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม

  ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม

  บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน

 • คุณทอปัด สุบรรณรักษ์

  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

 • คุณนัฐิยา พัวพงศกร

  หัวหน้าแผนกงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

 • คุณพรพิมล มฤคทัต

  Senior Associate Director, Enterprise Brand Engagement – CSR

  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

 • คุณพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ

  VP-Corporate Affairs, Corporate Communications

  บมจ.ผลิตไฟฟ้า

 • คุณเยาวลักษณ์ ชูโชติ

  ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน

  บมจ.ปตท.

 • คุณรักพงศ์ อรุณวัฒนา

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 • คุณรัตนา ภัทรธนากานต์

  รองผู้อำนวยการ ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

 • คุณวรวุฒิ ไชยศร

  EXPERT EDUCATION AND ACADEMIC AFFAIRS

  บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

 • คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์

  บมจ.ไทยออยล์

 • คุณวิลาวัลย์ โชคครรชิตไชย

  ผู้อำนวยการ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ดร.ศรุดา ศิริภัทรปรีชา

  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

  บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้

 • คุณศลยา ณ สงขลา

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - นักลงทุนสัมพันธ์

  บมจ.บี.กริม เพาเวอร์

 • คุณบุษยดา ยังเฟื่องมนต์

  ผู้อำนวยการอาวุโส สังกัดหน่วยงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

 • ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ ศรีเลิศฟ้า

  Vice President

  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

 • คุณสุจินตนา วีระรัตน์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

 • คุณสุศมา ปิตากุลดิลก

  รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

 • คุณหิรัณย์ โกมลหิรัณย์

  เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและ CSR/SD

  บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม

 • คุณอรทิพย์ อ้อทอง

  Sustainable Development Manager

  บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

 • คุณอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

  ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารและความยั่งยืน

  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

 • คุณอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

 • คุณณินทิรา อภิสิงห์

  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและมาตรฐานองค์กร

  บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

ที่ปรึกษาชมรม

 • คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล

  ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับบัญชี

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บมจ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 • ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์

  นักวิชาการ

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย