เกี่ยวกับ ESG Network

สารจากชมรม

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์

ประธาน CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

CSR Club ก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ดำเนินการโดยคณะกรรมการจาก 28 บริษัทจดทะเบียน ภายใต้วิสัยทัศน์ : Connect for Sharing ซึ่งจะร่วมกันส่งเสริมให้สมาชิกบริษัทจดทะเบียนได้นำแนวคิดและหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างสมดุลระหว่างมูลค่ากับคุณค่าของธุรกิจ

ภายใต้วิสัยทัศน์ Connect for sharing คณะกรรมการ CSR Club มีความตั้งใจที่จะเป็นแกนกลางประสานให้เกิดพลังร่วมระหว่างสมาชิกบริษัทจดทะเบียนกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ที่เรียกว่า CSR-in-Process ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาสำนึกขององค์การธุรกิจให้ตอบสนองต่อประโยชน์ของสังคมในทุกมิติให้มากขึ้นด้วย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร ของสังคม ของประเทศ ตลอดจนของประชาคมโลกด้วย

ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมทำงานในระดับอาเซียน โดยCSR Club ได้ร่วมก่อตั้งและเข้าเป็นสมาชิกของ ASEAN CSR Network ในปี 2554 ซึ่งมีสำนักงานประจำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นองค์กรในการเชื่อมโยงความร่วมมือของหน่วยงานภาคธุรกิจจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน ในการเข้าร่วมผลักดันส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับภูมิภาคของอาเซียน ตามแนวทางประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเสาหลักประชาคมอาเซียน ที่มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

จากการทำงานร่วมกันในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนกับ ASEAN CSR Network พบว่า CSR Club ได้มีส่วนในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิด CSR- in-Process และ CSR ในระดับอาเซียนให้กับสมาชิกบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างน่าพอใจ ทำให้สามารถสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมทั้งต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

ในนามของ CSR Club ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสมาชิกบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด CSR Club ขึ้น และหวังว่าจะร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังกับพวกเราในการดำเนินงานต่อไป