ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Leadership Forum หัวข้อ “Achieving Organizational Agility”


ชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน  Leadership Forum หัวข้อ “Achieving Organizational Agility”  เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนร่วมรับฟังแนวคิดในการปรับใช้  Agility ในองค์กรและทราบถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการทำงานในรูปแบบของ Agility รวมทั้งหลักการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ Agile Organization และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรที่เป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ