เกี่ยวกับ HCM

สารจากชมรม

คุณวรวัจน์ สุวคนธ์

ประธานชมรม HCM

ปัจจุบันทุกองค์กรตระหนักและให้ความสำคัญดีว่าบุคคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งทำให้สามารถแข่งขันและเติบโตเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในอนาคต

ชมรม Human Capital Management Club จึงมีแผนการที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับ Human Capital Management เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร และส่งเสริมให้บริษัทมีการนำแผนการพัฒนาบุคคลากรรวมเป็นส่วนหนึ่งการการจัดทำแผลกลยุทธ์องค์กร พร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ HR Professional ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน หวังให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการงานด้านบุคลากร และให้เป้าหมายขององค์กรนั้นบรรลุตามเป้า