เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

วันที่

ชื่องาน

ชื่อเอกสาร

1 เมษายน 2563

คู่มือการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการบริหารคนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

BCP HR COVID GUIDELINE.pdf


โดย : สมาคมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

6,643.85 KB

30 มิถุนายน 2557

HCM Survey Presentation 2014

HCM_Survey_Presentation_2014.pdf


3,438.39 KB