ภาพกิจกรรม

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย PMAT และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 3/2023

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 2/2023

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด