ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หารือกับคณะทำงาน S&P Global CSA เกี่ยวกับการประเมินดัชนีหุ้น DJSI

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และกรรมการชมรม ESG Network (ชมรมภายใต้สมาคมฯ) ร่วมหารือกับคณะทำงาน S&P Global CSA เกี่ยวกับการประเมินดัชนีหุ้น DJSI เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้บริบทต่างๆ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ S&P Global จัดงาน “Sustainability Spotlight 2024: Corporate Assessment and Future Sustainability Strategies” เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ S&P Global จัดงาน “Sustainability Spotlight 2024: Corporate Assessment and Future Sustainability Strategies” เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีวิทยากรจาก S&P Global ได้อธิบายถึงหลักการประเมินความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและแนวโน้มด้านความยั่งยืนในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทจดทะเบียนในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการด้านความยั่งยืนต่อไป

  รายละเอียด

 • งาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” (Multilateral Collaboration for Sustainability)

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (THAI LCA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกันจัดงาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” (Multilateral Collaboration for Sustainability) วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมภายใต้การสนับสนุนจาก BOI เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน Workshop “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน Workshop “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ” วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถบูรณาการ ESG/SDGs เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ สามารถวัดและบริหารจัดการผลกระทบความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ พร้อมนำไปใช้ประกอบการรายงานในแบบ 56-1 One Report ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women จัดงาน Workshop “ หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี: จากหลักการสู่หลักปฏิบัติ WEPs Principles to Actions ” 

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women จัดงาน Workshop “ หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี: จากหลักการสู่หลักปฏิบัติ WEPs Principles to Actions ” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่สังคมทุกภาคส่วนทั่วทั้งระบบตลาดทุนโดยยึดหลักธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บริษัทจดทะเบียนผ่านการนำหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีไปปฏิบัติจริง โดยเป็นหลักการที่เสนอแนวทางแก่บริษัทในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน ตลาด และชุมชน เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เปิดตัว “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และมาตรฐานผลกระทบ SDG”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดงานเปิดตัว “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และมาตรฐานผลกระทบ SDG” โดยในงานสัมมนาเปิดตัวได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจผนวกเรื่องความยั่งยืนและ SDGs ไว้ในระบบการจัดการและแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนโดยสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการผลกระทบเพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบรายงานประจำปี 56-1 One Report

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต.จัดงานเปิดตัวโครงการแยกขยะ “ทิ้ง ทู แทรช” (Ting To Trash)

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. จัดงานเปิดตัวโครงการแยกขยะ “ทิ้ง ทู แทรช” (Ting To Trash) โดยมี บริษัท คิด คิด จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบ Software Platform ของโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีความรู้เข้าใจในวิธีแยกขยะที่ถูกต้อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เริ่มต้นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการแยกขยะในแบบ 56-1 One Report โดยมีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 121 แห่งเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมแบ่งปันอาหารให้แก่น้องๆ ในองค์กรต่างๆ

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมแบ่งปันอาหารจากการจัดงานฯ ให้แก่น้องๆ ในองค์กรต่างๆ เพื่อลดปัญหาด้าน FOOD WASTE และจัดการอาหารที่เกินปริมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับวางแผนในการดำเนินการเพื่อส่งต่อให้กับองค์กรที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมงานเนื่องในวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean: Tides are Changing) ประจำปี 2566

  ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยให้เกียรติเข้าร่วมงานเนื่องในวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean: Tides are Changing) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ลานหินขาว ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวจะมีการเปิดตัวโครงการความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ “SDGs Resource Center”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ “SDGs Resource Center” ศูนย์รวมข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ

  รายละเอียด