ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Sustainability Development

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Sustainability Development

  รายละเอียด

 • CSR Club กิจกรรม Sharing from Unilever “แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน”

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Sharing from Unilever "แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน"

  รายละเอียด

 • โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำป 2558 (Sustainability Report Award 2015)

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำป 2558 (Sustainability Report Award 2015)

  รายละเอียด

 • งานเสวนา “ส่งเสริมอาชีพคนพิการ : มิติใหม่ CSR 1+1 > 5 ทุกบริษัททำได้ ง่ายนิดเดียว”

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเสวนา “ส่งเสริมอาชีพคนพิการ : มิติใหม่ CSR 1+1 > 5 ทุกบริษัททำได้ ง่ายนิดเดียว” เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าสู่ระบบการจ้างงานของบริษัทจดทะเบียน

  รายละเอียด

 • ผู้บริหาร EDP รุ่นที่ 12 ส่งมอบเครื่องเล่นโรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน

  ผู้บริหารหลักสูตร EDP รุ่น 12 ส่งมอบเครื่องเล่นให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน

  รายละเอียด

 • ส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ โรงเรียนวัดศิริสุขาราม โรงเรียนบ้านบางพลี โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน โดยผู้บริหาร EDP 13

  ผู้บริหารหลักสูตร EDP รุ่น 13 และคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดโรงเรียน วัด ศิริสุขาราม โรงเรียนบ้านบางพลี และโรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน เข้าร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดโรงเรียน โดย มีคุณสุชน มิติตราพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

  รายละเอียด

 • ส่งมอบโบราณสถานในโครงการฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัย ปี 2554

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีส่งมอบโบราณสถานในโครงการฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัย ปี 2554โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม และที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ให้เกียรติเข้าร่วม

  รายละเอียด

 • CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน CSR อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน CSR อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

  รายละเอียด

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบพื้นสนามคอนกรีต ห้องส้วม และเขื่อน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง

  โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งพื้นสนามคอนกรีต ห้องส้วม และเขื่อนโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง โดยมีคุณกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

  รายละเอียด

 • ประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2558

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2558

  รายละเอียด