ภาพกิจกรรม

 • ชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Leadership Forum หัวข้อ “Achieving Organizational Agility”

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการสัมมนา “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐาน ด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน” (ESG and Corporate Purpose – views from institutional investors)

  รายละเอียด

 • สัมมนา"Navigating the Future Thriving in Exponential Times" โดย Pascal Finette

  รายละเอียด

 • HCM Forum หัวข้อ "People strategy is business strategy"

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด