สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หารือกับคณะทำงาน S&P Global CSA เกี่ยวกับการประเมินดัชนีหุ้น DJSI

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และกรรมการชมรม ESG Network (ชมรมภายใต้สมาคมฯ) ร่วมหารือกับคณะทำงาน S&P Global CSA เกี่ยวกับการประเมินดัชนีหุ้น DJSI เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้บริบทต่างๆ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย PMAT และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เพื่อดำเนินการโครงการ 2024 People Management Award of Thailand 2567 และ Well-being Organization Award และการเสวนาวิชาการ “Organizational Well-being Management: การจัดการสุขภาวะองค์กร เพื่อ คน องค์กร และความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  รายละเอียด
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ S&P Global จัดงาน “Sustainability Spotlight 2024: Corporate Assessment and Future Sustainability Strategies” เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ S&P Global จัดงาน “Sustainability Spotlight 2024: Corporate Assessment and Future Sustainability Strategies” เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีวิทยากรจาก S&P Global ได้อธิบายถึงหลักการประเมินความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและแนวโน้มด้านความยั่งยืนในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทจดทะเบียนในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการด้านความยั่งยืนต่อไป

  รายละเอียด
 • งาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” (Multilateral Collaboration for Sustainability)

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (THAI LCA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกันจัดงาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” (Multilateral Collaboration for Sustainability) วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมภายใต้การสนับสนุนจาก BOI เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education