สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • CBCE Next 2023: ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เดือน กันยายน 2023

  ศูนย์ฯ ได้จัดเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะเวลาจนสิ้นสุดโครงการในเดือน เมษายน 2024 โดยแต่ละบริษัทจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน โดยเป็นที่ปรึกษาด้านตลาดทุน 1 ท่าน และ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจตามประเด็นความท้าทายของบริษัทอีก 1 ท่าน

  รายละเอียด
 • CBCE Next 2023: ศูนย์ฯ ได้จัดอบรม Business Seminar เชิงธุรกิจและการระดมทุน สำหรับบริษัทโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2023

  รวม 10 sessions เนื้อหาของการอบรมเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ ระบบบริหารการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และ Business Clinic ในหัวข้อ “Preparation for capital market” โดยในวันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ได้จัด Post-seminar presentation สำหรับบริษัท ทั้ง 10 บริษัท เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจและการลงทุนต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel)

  รายละเอียด
 • CBCE Next 2023: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2023 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  ศูนย์ CBCE ได้จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2023 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome speech, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการส่งเสริม SMEs”, ดร.กุลภัทรา สิโรดม รองประธาน และที่ปรึกษาศูนย์ฯให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “การให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา”

  รายละเอียด
 • CBCE 2023: ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 8 ตั้งแต่เดือน กันยายน 2023

  ศูนย์ฯ ได้จัดเรียนเชิญที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการในเดือน เมษายน 2024 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน ตามประเด็นความท้าทายหลักของบริษัท

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education