สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย PMAT และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เพื่อดำเนินการโครงการ 2024 People Management Award of Thailand 2567 และ Well-being Organization Award และการเสวนาวิชาการ “Organizational Well-being Management: การจัดการสุขภาวะองค์กร เพื่อ คน องค์กร และความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  รายละเอียด
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ S&P Global จัดงาน “Sustainability Spotlight 2024: Corporate Assessment and Future Sustainability Strategies” เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ S&P Global จัดงาน “Sustainability Spotlight 2024: Corporate Assessment and Future Sustainability Strategies” เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีวิทยากรจาก S&P Global ได้อธิบายถึงหลักการประเมินความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและแนวโน้มด้านความยั่งยืนในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทจดทะเบียนในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการด้านความยั่งยืนต่อไป

  รายละเอียด
 • CBCE Next 2023: ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เดือน กันยายน 2023

  ศูนย์ฯ ได้จัดเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะเวลาจนสิ้นสุดโครงการในเดือน เมษายน 2024 โดยแต่ละบริษัทจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน โดยเป็นที่ปรึกษาด้านตลาดทุน 1 ท่าน และ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจตามประเด็นความท้าทายของบริษัทอีก 1 ท่าน

  รายละเอียด
 • CBCE Next 2023: ศูนย์ฯ ได้จัดอบรม Business Seminar เชิงธุรกิจและการระดมทุน สำหรับบริษัทโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2023

  รวม 10 sessions เนื้อหาของการอบรมเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ ระบบบริหารการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และ Business Clinic ในหัวข้อ “Preparation for capital market” โดยในวันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ได้จัด Post-seminar presentation สำหรับบริษัท ทั้ง 10 บริษัท เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจและการลงทุนต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel)

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education