สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 1
 • SUPER
 • ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 มกราคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
223/61 คันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น14 ถนนสรรพาวุธ บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พรวิสาข์ มังกิจ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พรวิสาข์ มังกิจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว รุ่งนภา จันทร์เด่นดวง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พรวิสาข์ มังกิจ
 • • CSR
 • นางสาว พรวิสาข์ มังกิจ
 • • Human Capital Management
 • นาง กุลชลี นันทสุขเกษม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง กุลชลี นันทสุขเกษม
 2. นางสาว ลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์
 3. นางสาว พรวิสาข์ มังกิจ

 • 2
 • AAI
 • เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 ธันวาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ตั้งสำนักงาน :
55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 บางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วัติชัย โทอุดทา
 • • CSR
 • นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
 • • CSR
 • นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนา
 • • CSR
 • นางสาว วิจิตรา เที่ยงธรรม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วิจิตรา เที่ยงธรรม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เอกราช พรรณสังข์
 2. นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

 • 3
 • XO
 • เอ็กโซติค ฟู้ด
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 ธันวาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็กโซติค ฟู้ด

ที่ตั้งสำนักงาน :
130-132 สินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น9 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วาสนา สร้อยพลาย
 • • CSR
 • นางสาว กรรณิการ์ จันต๊ะนิด
 • • Human Capital Management
 • นาง สุภาพร พวงสุวรรณ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย จิตติพร จันทรัช
 2. นางสาว วาสนา จันทรัช
 3. นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี

 • 4
 • BRI
 • บริทาเนีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 14 ธันวาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บริทาเนีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
496 - ชั้น- ซอย- ถนน- สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กิ่งกาญจน์ หวานแหลม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วณิชญา หอมสุวรรณ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ธัญญาภรณ์ ชุ่มจุ้ย
 • • CSR
 • นางสาว จิตติมาศ เจริญสุข
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วราภรณ์ ดาโอภา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว พนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ

 • 5
 • TPCH
 • ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 พฤศจิกายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
4/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชนะกานต์ แพน้อย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว จันทกานต์ จันทร์พลังศรี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อณัศยา วังสวัสดิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ผกามาศ ติ้นสั้น
 • • CSR
 • นางสาว นันท์นภัส สระบงกช
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ยุพา จินดาวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ชนะกานต์ แพน้อย
 2. นางสาว ผกามาศ ติ้นสั้น
 3. นางสาว อณัศยา วังสวัสดิ์

 • 6
 • BIS
 • ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 14 พฤศจิกายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
479 ชั้น4 ถนนบอนด์สตรีท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พิจิตรา สินรวม
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัทธนันท์ ธีระเมตรสมิต
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วิรดา วิริยกิจจา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ณัฐนรี ทิพยทัศน์
 • • CSR
 • นางสาว วิรดา วิริยกิจจา
 • • Human Capital Management
 • นาย จีระศักดิ์ ชูโชติ
 • • Human Capital Management
 • นาย อัครัชวงษ์ พัฒนะพันธ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ
 2. นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล
 3. นางสาว พิจิตรา สินรวม

 • 7
 • TLI
 • ไทยประกันชีวิต
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 พฤศจิกายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยประกันชีวิต

ที่ตั้งสำนักงาน :
123 ไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุนีนาฏ ธนาพันธรักษ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วินัย จีรวงศ์สุนทร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อาจ เสรีนิยม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ทัชชา ฐานประเสริฐฤทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วัลลิยา เครือตราชู
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ชอง จันเฮา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สุรศักดิ์ บุญอุดมเสถียร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สิทธิชัย วรรณวงศ์
 • • CSR
 • นางสาว ฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์
 • • CSR
 • นางสาว วราภรณ์ ลีกุลนิมิต
 • • CSR
 • นาย บดีศร กษมางกูร
 • • Human Capital Management
 • นาง สุชนม์ เจริญสวรรค์
 • • Human Capital Management
 • นาย ชุมพล ปารี
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อัจฉรา วิมุกตะกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุทธินี ประจักษ์แสงทิพย์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว Sangphen Sangpoum
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ไชย ไชยวรรณ
 2. นาง วรางค์ ไชยวรรณ
 3. นาย เคียนฮิน ลิม

 • 8
 • CHIC
 • ชิค รีพับบลิค
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 พฤศจิกายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ชิค รีพับบลิค

ที่ตั้งสำนักงาน :
90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปิยะนุช สถิตยัง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นุช ภู่ประพันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปิยะนุช นาคะโยธิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปิยะนุช นาคะโยธิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นุช ภู่ประพันธ์
 • • CSR
 • นางสาว ปิยะนุช นาคะโยธิน
 • • CSR
 • นางสาว วาสนา อุทัยอัน
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ปิยะนุช นาคะโยธิน
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วาสนา อุทัยอัน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ
 2. นางสาว ปิยะนุช นาคะโยธิน
 3. นางสาว ศริตา ปัทมสัตยาสนธิ

 • 9
 • PIN
 • ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

ที่ตั้งสำนักงาน :
789 ซอยหมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชุติมน เลื่อมประพางกูล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชุติมน เลื่อมประพางกูล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย พิชญ์ ทองไตรภพ
 • • CSR
 • นาย อัณณพ ขำจิตต์
 • • Human Capital Management
 • นาย พิชญ์ ทองไตรภพ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พิชญ์ ทองไตรภพ
 2. นางสาว ชุติมน เลื่อมประพางกูล

 • 10
 • JR
 • เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้

ที่ตั้งสำนักงาน :
32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ลัดดา ลัทธิวรรณ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฏฐ์กฤตา กุลณิชอภินันท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณัฏฐ์กฤตา กุลณิชอภินันท์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สุจิตต์ ตัณฑสุริยะ
 • • CSR
 • นาย บัณรัศม์ ศรีวงษ์รัตน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นุกูล กาฬภักดี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว นุกูล กาฬภักดี
 2. นางสาว จรัสศรี มาลาวงษ์
 3. นางสาว ณัฏฐ์กฤตา กุลณิชอภินันท์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education