สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 1
 • SAF
 • เอส.เอ.เอฟ.​ สเปเชียล​ ส​ตีล​
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 เมษายน 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอส.เอ.เอฟ.​ สเปเชียล​ ส​ตีล​

ที่ตั้งสำนักงาน :
110 ซอยเทียนทะเล24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ลีนา อริยเดชวนิช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ลีนา อริย​เดชวณิช
 2. นาย พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช
 3. นาย พิศาล อริยเดชวณิช

 • 2
 • ฺBTG
 • เบทาโกร
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 9 เมษายน 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เบทาโกร

ที่ตั้งสำนักงาน :
323 เบทาโกร ทาวเวอร์ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อาคีรา ฐิติชยวัช
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วรพจน์ หงส์ภิญโญ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พรทิพย์ ชูสุวรรณ
 • • CSR
 • นาย พัฒนเกียรติ ชัยสมสุขฤดี
 • • Human Capital Management
 • นางสาว เยเนอเวียบ ศิริวรรณ ฟิเนท์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วรพจน์ หงส์ภิญโญ

 • 3
 • FSX
 • ฟินันเซีย เอกซ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 มีนาคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ฟินันเซีย เอกซ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น18,25 ซอย- ถนนพระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภัทรา กาญจนประภาศ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิริภา สดมพฤกษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภัทรา กาญจนประภาศ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว จิตรคนึง แสงชีวงษ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ภัทรา กาญจนประภาศ
 2. นาย ช่วงชัย นะวงศ์

 • 4
 • NAT
 • แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 14 มีนาคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
89 เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น9 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กัญจ์ภัส สุรัชนพพรสิน
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สามิตร วังสันต์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุวาณี เจนจิตรขจร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กัญจ์ภัส สุรัชนพพรสิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว เมธ์วดี วิทยนคร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กัญจ์ภัส สุรัชนพพรสิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุวาณี เจนจิตขจร
 • • CSR
 • นางสาว เจนจิรา นิยมปีติกุล
 • • CSR
 • นางสาว เมธ์วดี วิทยนคร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว เจนจิรา นิยมปีติกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กัญจ์ภัส สุรัชนพพรสิน
 2. นาย สามิตร วังสันต์
 3. นางสาว สุวาณี เจนจิตขจร

 • 5
 • NAM
 • นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 มีนาคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
999/3-5 หมู่ 9 - ชั้น- ซอย- ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จิรัชยา วงค์ไชย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ศรายุทธ ม่วงสาร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สิชาภัทร ลำเจียก
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ
 2. นาย วิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ
 3. นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ

 • 6
 • ACG
 • ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 1 มีนาคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
1111 หมู่ 1 - ชั้น- ซอย- ถนนมะลิวัลย์ บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รมณ เอกวรุณภัทรา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รมณ เอกวรุณภัทรา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุพรรษา ตั้งตระกูล
 • • CSR
 • นางสาว รมณ เอกวรุณภัทรา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รมณ เอกวรุณภัทรา
 2. นางสาว สุพรรษา ตั้งตระกูล
 3. นางสาว กัลยาณี จันทะโยธา

 • 7
 • I2
 • ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 1 มีนาคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิริวรา สุวรรณ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศิริวรา สุวรรณ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อรอนงค์ แก้วพิทักษ์สกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง อัญชลี แก้วบรรพต
 • • CSR
 • นาง อรอนงค์ แก้วพิทักษ์สกุล
 • • CSR
 • นางสาว ศิริวรา สุวรรณ
 • • Human Capital Management
 • นาง อัญชลี แก้วบรรพต
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง อัญชลี แก้งบรรพต
 2. นางสาว ศิริวรา สุวรรณ
 3. นางสาว อรอนงค์ แก้วพิทักษ์สกุล

 • 8
 • MGI
 • มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ตั้งสำนักงาน :
1213/414 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศลินนา แดงโกเมน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
 2. นาย รัชพล จันทรทิม
 3. นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช

 • 9
 • TBN
 • ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
54 บี.บี. บิลดิ้ง ชั้น15 ห้องเลขที่ 1501-1502 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิริพร แซ่ซิ้ม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศิริพร แซ่ซิ้ม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กานต์สิรี ปัญญ์เอกวงศ์
 • • CSR
 • นาย สิปปภัค กิจชูพงศ์
 • • Human Capital Management
 • นาย สิปปภัค กิจชูพงศ์
 • • Human Capital Management
 • นาย ธีระศักดิ์ วิเดช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ศิริพร แซ่ซิ้ม
 2. นางสาว ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์

 • 10
 • SRS
 • สิริซอฟต์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สิริซอฟต์

ที่ตั้งสำนักงาน :
89 เอไอเอ แคปิติล เซ็นเตอร์ ชั้น15 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิชา รุ่งณวัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณชนก บุณยะวิโรจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ยศวัตน์ ทรัพย์ไพฑูรย์
 • • CSR
 • นางสาว อรพรรณ รุ่งโรจนาลักษณ์
 • • Human Capital Management
 • นาย กิติศักดิ์ วงศ์งาม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ณชนก บุณยะวิโรจ
 2. นางสาว ศิชา รุ่งณวัฒน์
 3. นางสาว อรพรรณ รุ่งโรจนาลักษณ์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education