สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

สมาชิก

สมัครสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สมาชิก สมาชิกต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต

 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการของสมาคม ตามแบบที่สมาคมกำหนด

 

การพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก บริษัทที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ สามารถยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคม เพื่อเสนอคณะกรรมการสมาคมพิจารณา

ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 

วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

 

การใช้สิทธิของสมาชิก
 1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม จากสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
 2. เสนอผู้แทนเข้าเป็นกรรมการสมาคม เพื่อร่วมบริหารกิจการสมาคม
 3. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมหรือคณะกรรมการ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
 4. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการหรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ สมาชิกแต่ละรายมีสิทธิแต่งตั้งผู้แทนได้ไม่เกิน 3 คน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการสมาคม ในการประชุมสมาชิก ผู้แทนดังกล่าวมีสิทธิเข้าประชุมได้ทุกคน แต่มีสิทธิออกเสียงได้เพียงสมาชิกละ 1 เสียงเท่านั้น
หน้าที่ของสมาชิก สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมโดยเคร่งครัด

 

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. หลักทรัพย์ของสมาชิกหรือหลักทรัพย์ที่สมาชิกเป็นผู้จัดการถูกเพิกถอน หรือพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต
 2. ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ถอนชื่อจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม
 3. สมาชิกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขอลาออกจากสมาคม
 4. สมาชิกขาดส่งค่าบำรุง
ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง สมาชิกต้องชำระ ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงรายปี อีกตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมาชิก สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงรายปีของปีถัดจากปีแรกที่เป็นสมาชิกภายในเดือนมกราคมของทุกปี

 

ค่าบำรุงสมาชิกรายปี บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม SET100 : 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SET100 : 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ
 1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET100
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
 1. การเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฎิบัติงาน จำนวน 8 สิทธิ์ต่อปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (คิดเป็นมูลค่า 16,000 บาท)
 2. การเข้าร่วม Networking ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูล หรือกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียน
 3. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานวิชาชีพในราคาสมาชิกหรืออัตราพิเศษที่กำหนด
 4. การรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานในตลาดทุนที่เป็นประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ เว็ปไซต์ อีเมล หรือ กลุ่มไลน์ผู้ปฎิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. การได้รับความช่วยเหลือเรื่องใดๆ ซึ่งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ

หมายเหตุ
 1. ค่าลงทะเบียนครั้งแรก จํานวน 2,000 บาท
 2. ค่าบำรุงรายปี
  บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม SET100 จำนวน 25,000 บาท
  บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SET100 จำนวน 15,000 บาท
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม SET100 จำนวน 1,890 บาท
  บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SET100 จำนวน 1,190 บาท
 4. สมาคมฯ ได้รับยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ข้อ 8 (2) หน้า 245 และ 246
 5. สมาคมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของสมาชิก โดยจะไม่นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม และ/หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางหนึ่งทางใดในเชิงพาณิชย์ รวมตลอดถึงจะไม่นำข้อมูลที่ได้ไปกระทำการใดๆ อันเป็นทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก


ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education