สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติความเป็นมา

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เกิดขึ้นโดยผู้ก่อตั้งจำนวน 8 คน รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “ชมรมบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาต (Listed and Authorized Companies Club)” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 ต่อมาได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “สมาคมบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาต (Listed and Authorized Companies Association)” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2532 และมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 จากนั้นได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association)” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เป็นองค์กรอิสระที่มิได้มุ่งหวังผลกำไร

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มุ่งเน้นเรื่องการสร้าง Platform ในเรื่อง Knowledge Sharing รวมทั้งการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่นๆ ในตลาดทุนไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education