สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

สมาชิก

สมัครสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 จำกัด (มหาชน)
ใช่
ที่อยู่ที่จดทะเบียน
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
ผู้ติดต่อรับใบแจ้งหนี้
 • คำนำหน้าชื่อ
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • E-mail
 • Tel No.
รายชื่อผู้แทนบริษัท (ไม่เกิน 3 ท่าน)
 • คำนำหน้าชื่อ
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ตำแหน่ง
 • E-mail
 • Tel No.
รายชื่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 • ประธาน/กรรมการผู้จัดการ
 1. ชื่อผู้ติดต่อ เลขานุการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
 1. ชื่อผู้ติดต่อ / เลขา
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
 1. ชื่อผู้ติดต่อ / เลขา
 • รายชื่อผู้บริหารหรือผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมสมาคมฯ
 1. ชมรมเลขานุการบริษัทไทย
 2. ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์
 3. ชมรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 4. ชมรม CSR
 5. ชมรม Human Capital Management
วิธีการชำระเงิน

 1.  

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education