สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Training & Seminar Registration

สำหรับบุคคลธรรมดา และหน่วยงานทั่วไปที่ต้องการเข้าร่วมอบรม / สัมมนา
ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อทำการจองรอบ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


ท่านทำงานอยู่ในบริษัทสมาชิกหรือไม่ ?

ถ้าใช่ กรุณาระบุชื่อบริษัท/หน่วยงาน ของท่าน, ถ้าไม่ใช่ ให้ระบุว่า "ไม่ใช่สมาชิก" และกรอกชื่อบริษัท/หน่วยงาน ของท่าน

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education