สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

HCM Club : Global Executive Mindset (GEM)


ชมรม Human Capital Management   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Top Executive & HR Practitioner Forum on “Global Executive Mindset (GEM)” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education