สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 1


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) เปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพแม่พิ่มพ์ของชาติ รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและเอกชนที่จะช่วยส่งเสริมแนวความคิดเกี่ยวกับความสำคัญของครูกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education