สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 2


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและเอกชนที่จะช่วยส่งเสริมแนวความคิดเกี่ยวกับความสำคัญของครูกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระหว่างวันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2555 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education