สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 3


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและเอกชนที่จะช่วยส่งเสริมแนวความคิดเกี่ยวกับความสำคัญของครูกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระหว่างวันที่ 5 - 10  พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education