สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018 : Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย


คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018: Domestic Field Trip เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560   

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education