สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ The Campusห้อง Lecture Hall โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

สำหรับงานสัมมนา “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี” (Crafting Agile Strategies to Enhance Competitiveness of your Organization) สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารที่ได้รับรางวัล SET AWARD 2017 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  หัวข้อ “โลกเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะพร้อมรับมืออย่างไร”

บริษัทที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (CEO Awards)

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  หัวข้อ “Business Strategy: คนเล็ก เวทียักษ์”

บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)

คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไออาร์พีซี หัวข้อ “Innovation Strategy”

บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Awards)

คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บมจ.ไทยออยล์  หัวข้อ “IR Strategy for Building Values”

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education