สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

EDP Class of Year 2018 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program


ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอร์ธปาร์ค

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education