สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

EDP Forum ครั้งที่ 1/2561


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "Building Your Team Execution Capability" เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education