สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

งานสัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดสัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (CG Code) ไปเป็นหลักปฎิบัติให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนนำไปปรับใช้ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยกระบวนการในการทบทวน (self-assessment) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ รวมทั้งบทบาทของเลขานุการบริษัทในการทำงานร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อให้บริษัทมีการกำหนดนโยบายหลักตาม CG Code เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education