สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Risk Management and Internal Control


ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Risk Management and Internal Control ปี 2561 เพื่อเผยแพร่และพัฒนาความรู้ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของบริษัททั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่น เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education