สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา Entire Business Innovation Transformation กรณีศึกษา Project Everest ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา Entire Business Innovation Transformation กรณีศึกษา Project Everest ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนโดยการพัฒนาให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยไปสู่เวทีโลก  โดยนำรายละเอียดของโครงการ Everest ซึ่งเป็นโครงการที่ IRPC ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกทำการประเมินและวิเคราะห์หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนมาเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้สนใจ เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education