สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับ IOD จัดโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition - CAC)


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับ IOD จัดโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition - CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการแนะนำโครงการ SME และความคืบหน้าโครงการจัดเตรียมกระดาษทำการตามแบบประเมิน CAC  เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก (ติดสถานทูตจีน)

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education