สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2561


ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2561 เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท และปีนี้ได้ร่วมกับ PacRim Group เพิ่มการพัฒนาทักษะใหม่ให้กับเลขานุการบริษัทในหัวข้อ “Working at the Speed of Trust การสร้างความไว้วางใจ พื้นฐานแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 18 – 19 และ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education