สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ประชุม ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) และสัมมนา Professional Exchange Program (PEP)


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาวิชาชีพด้านเลขานุการบริษัท รวมทั้งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้าน Corporate Governance ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1) Indonesia Company Secretaries Association (ICSA)

2) Chartered Secretaries Malaysia (MAICSA)

3) Chartered Secretaries Institute of Singapore (CSIS)

4) Thai Listed Companies Association (TLCA)

5) Hong Kong Institute of Chartered Secretaries (HKICS) (เป็นสมาชิกร่วม) 

โดยในปีนี้ ACSN ได้จัดประชุมขึ้นที่ประเทศไทย และมีการจัดสัมมนา Professional Exchange Program (PEP) ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ รวมประมาณ 20 ท่าน ได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน Corporate Governance Trends รวมถึงการดูงาน PTT Oil Business Academy (PTT OBA) & Amazon Inspiring Campus (AICA) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education