สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

HCM Club Company Visit เข้าเยี่ยมชม SCB Academy


HCM Club  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม HCM Club Company Visit  เข้าเยี่ยมชม SCB Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของ SCB และรับฟังการบรรยายโดยผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ในหัวข้อ "People strategy is business strategy"  โดยคุณวรวัจน์ สุวคนธ์  Dean of SCB Academy และคุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer  ธนาคารไทยพาณิชย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผลักดันให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง People strategy ให้สอดคล้องกับ Business strategy ขององค์กร และนำแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไปถ่ายทอดต่อระหว่างบุคลากร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร และปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ SCB Park Plaza 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education