สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

HCM Forum หัวข้อ "People strategy is business strategy"


Human Capital Management Club (HCM Club)  จัดงาน HCM Forum หัวข้อ "People strategy is business strategy"  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  โดยคุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์  กรรมการผู้จัดการ บจก. ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผลักดันให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง People strategy ให้สอดคล้องกับ Business strategy ขององค์กร 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education