สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CSR Club Conference 2018 และพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018)


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน “CSR Club Conference 2018” และพิธีมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018)  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์  แก้วเจริญ  ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนครอบคลุมกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  และกลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ตามประเด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผย ESG (Environment, Social and Governance) มากขึ้น 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education