สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สัมมนา"Navigating the Future Thriving in Exponential Times" โดย Pascal Finette


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ SCB Academy และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดงาน "Navigating the Future Thriving in Exponential Times" โดย Pascal Finette, Co-Fouder at radical Ventures and Singularity University จาก Silicon Valley  เพื่อส่งเสริมผลักดันให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมรับมือกับการ Disruption โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจและพร้อมรับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education