สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

EDP Class of Year 2019 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program


ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP Class of Year 2019 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอร์ธปาร์ค

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education