สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session “How to Get Started With ESG Reporting”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ S&P Global จัดกิจกรรม Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session “How to Get Started With ESG Reporting” เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม 505 อาคาร เอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education