สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Sustainability Report Workshop : “Raising the bar for Sustainability Reporting by Deloitte”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Deloitte จัดกิจกรรม Sustainability Report Workshop : “Raising the bar for Sustainability Reporting by Deloitte” เมื่อวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1501 สำนักงาน ก.ล.ต.(ถนนวิภาวดีรังสิต) 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education