สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2562


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยโดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดกิจกรรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2562  ในหัวข้อ “การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส”  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงาน ก.ล.ต.

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education