สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2562


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดงาน TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ “How important are intangible assets impairments?” และหัวข้อ “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation” เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education