สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2020 : Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย


คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2020 เดินทางไป  Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2563

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education