สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

บันทึก TLCA Live “การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์ Covid -19


บันทึก TLCA Live “การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์ Covid -19 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 

โดยมีผู้ร่วมรายการ ดังนี้
1) คุณรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) คุณสุชา บุณยเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 1 สำนักงาน ก.ล.ต.
3) คุณสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4) คุณวันทนีย์ จารึก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ บมจ. ปตท.
5) คุณภัทรวรรณ ตุ้นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
6) นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์

ผู้ดำเนินรายการ
7) คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย


ติดตามรับชมได้ 2 ช่องทางhttps://www.facebook.com/thailistedcoassociation/
และ
Link : https://www.youtube.com/watch?v=ZXfaNxp3er0

เอกสารแนบ :
phase3covid-19.pdf
ข้อมูลประกอบ.pdfชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education