สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE 2022: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจ สำหรับบริษัทที่เข้าโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2022


ศูนย์ CBCE ได้จัดอบรมเชิงธุรกิจสำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2022 รวมทั้งหมด 11 sessions เนื้อหาของการอบรมทิศทางของธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร, การตลาด, การบริหารจัดการองค์กร, การวางระบบและการปฏิบัติงาน, การเงินและบัญชี, ทรัพยากรบุคคล และธุรกิจครอบครัว

โดยใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัด Post-seminar presentation สำหรับบริษัท รุ่นที่ 7 เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel) รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะที่ปรึกษาศูนย์ CBCE และ เพื่อนร่วมรุ่น โครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education