สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE Next 2022: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจและการระดมทุน สำหรับบริษัทโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2022


เนื้อหาของการอบรมเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเข้าใจทางธุรกิจ ระบบบริหารการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และ business clinic ในหัวข้อ “preparation for capital market”  เมื่อจบการอบรม ศูนย์ฯได้จัดทำแบบทดสอบความพร้อมในด้านต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาการเตรียมความพร้อมระดมทุน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประเมินตนเองหลังได้รับความรู้จากอบรม

ใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัด Post-workshop presentation สำหรับบริษัท เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจและแผนงานระดมทุนต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel) รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะที่ปรึกษา ศูนย์ CBCE และ เพื่อนร่วมรุ่นโครงการ CBCE รุ่นที่ 7

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education