สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมงานเนื่องในวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean: Tides are Changing) ประจำปี 2566


ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยให้เกียรติเข้าร่วมงานเนื่องในวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean: Tides are Changing) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566  ณ ลานหินขาว ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวจะมีการเปิดตัวโครงการความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education