สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 2/2023


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) 

จัดงาน HCM Roundtable 2/2023 หัวข้อ “How to maximize benefits from HR technology” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก

• คุณสุดคนึง ขัมภรัตน์  นายกสมาคมฯ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

• คุณเมธา ประภาวกุล Deputy Director - Corporate Human Resources Division บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

• คุณศรีรัตน์ ชูโชติถาวร Director and Founder  I AM Consulting Co., Ltd.

• คุณวิศรุต รักษ์นภาพงศ์ CEO & Founder HIM Co., Ltd.

• Mr. Gobind Rattivarakorn Human Resources Transformation Partner, SEA Deloitte Consulting

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education