สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “Camp for Executives” ณ  Wellness We Care Center อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 2 –  3 กันยายน 2566  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพื่อสร้าง Awareness ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development Goals) ในเรื่องของ Health and Wellbeing (SDG ข้อ 3) โดยเริ่มจากผู้บริหาร ที่จะนำแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพของการดูแลตนเองให้ดียิ่งขึ้นและส่งต่อความรู้ไปยัง Stakeholders ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งครอบครัวพนักงาน ให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

• เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากการเกิดโรค อันจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education