สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต.จัดงานเปิดตัวโครงการแยกขยะ “ทิ้ง ทู แทรช” (Ting To Trash)


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. จัดงานเปิดตัวโครงการแยกขยะ “ทิ้ง ทู แทรช” (Ting To Trash) โดยมี บริษัท คิด คิด จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบ Software Platform ของโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีความรู้เข้าใจในวิธีแยกขยะที่ถูกต้อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เริ่มต้นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการแยกขยะในแบบ 56-1 One Report โดยมีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 121 แห่งเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education