สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เปิดตัว “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และมาตรฐานผลกระทบ SDG”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดงานเปิดตัว “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และมาตรฐานผลกระทบ SDG” โดยในงานสัมมนาเปิดตัวได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจผนวกเรื่องความยั่งยืนและ SDGs ไว้ในระบบการจัดการและแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนโดยสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการผลกระทบเพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบรายงานประจำปี 56-1 One Report 
ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education